CO2 Laser Program

สาขาที่ให้บริการ

สิวอุดตันหัวปิด (Closed Comedone)
สิวอุดตันชนิดนี้เป็นสิวที่ไม่มีหัว ทำให้ไม่สามารถบีบหรือกดให้ออกจากผิวหนังได้ ลักษณะสิวอุดตันชนิดนี้ มักจะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนเพียงเล็กน้อย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ประมาณ 0.1 – 3 มิลลิเมตร และมีลักษณะสีเดียวกับผิวหนังปกติของแต่ละคน สิวชนิดนี้เป็นสิวที่เกิดจากการอุดตันสะสมที่อยู่ในท่อเปิดของต่อมไขมันและรูขุมขน สำหรับสิวอุดตันหัวปิดนี้จะอยู่นานหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ขนาดของมัน แต่ส่วนใหญ่สิวอุดตันหัวปิดมักจะกลายมาเป็นสิวอักเสบ

วิธีการรักษาสิวอุดตันทั่วไป

 • การรักษาสิวอุดตันโดยการใช้ยาสลายหัวสิว (Comedolytic) โดยใช้ยากลุ่มดังกล่าวทาบริเวณหัวสิว แต่ต้องใช้เวลานานในการรักษา
 • การรักษาสิวอุดตันโดยการกดสิว วิธีการรักษาแบบนี้ได้ผลดีแต่มีเลือดออก กรณีที่สิวอุดตันมีหัวสิวที่มีขนาดใหญ่อยู่ลึก และมีจำนวนมาก ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีนี้
 • การรักษาสิวอุดตันโดยใช้วิธีจี้ด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยม เพราะมีโอกาสเป็นแผลเป็นได้


การรักษาสิวอุดตันด้วยโปรแกรม CO2 Laser
การรักษาสิวอุดตันโดยวิธีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าเป็นการรักษาโดยการใช้ยาสลายหัวสิว การกดสิว หรือการจี้ด้วยไฟฟ้ายังมีข้อเสียในการรักษาและเกิดผลข้างเคียง ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์ในการรักษาสิวอุดตัน ที่เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย

ข้อดีของการรักษาสิวอุดตันด้วยเลเซอร์

 • เหมาะสำหรับในกรณีที่สิวอุดตันมีจำนวนมากและอยู่ลึก
 • ให้ผลการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย
 • ได้ผลดีกว่าการเปิดหัวสิวด้วยเข็ม เนื่องจากมักมีเลือดซึมตามรอยเข็ม ทำให้มองไม่เห็นรูเปิด
 • ผลจากการรักษาสิวอุดตันโดยใช้วิธีการรักษาสิวอุดตันด้วยเลเซอร์ CO2 จะเปิดช่องให้สิวอุดตันหลุดออก ให้ผลการรักษาสิวอุดตันที่อยู่ลึกโดยไม่เกิดรอยแผลเป็น และไม่มีเลือดออก


การรักษาผิวหลังเลเซอร์สิวอุดตัน (CO2 Laser)

 • ให้ยาหลังเลเซอร์บ่อยๆ หรือตามที่แพทย์สั่ง เช่น ทาบ่อยทุกๆ 1 – 2 ชั่วโมง
 • หากขึ้นสะเก็ดห้ามแกะสะเก็ด ปล่อยให้สะเก็ดหลุดเอง
 • ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด หรือใช้โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนต่อผิว
 • ควรงดทาแป้งบริเวณที่เลเซอร์ก่อนประมาณ 2 – 3 วันแรก
 • หากมีอาการผิดปกติบริเวณที่ทำเลเซอร์ ให้รีบมาพบแพทย์


ราคา 1,000 บาท/ 40 จุด ต่อไปจุดละ 25 บาท

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

CO2 Laser Program

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Link Review Detail

พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

Link Review Detail

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Link Review Detail

นพ.สิทธา ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

พญ.ชนิกา ทิพยศรี

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก

Link Review Detail

พญ.สิรินันท์ นาขวัญ

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Link Review Detail

พญ.พิชญา วีระชาติธวัชชัย

Link Review Detail

พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์

Link Review Detail

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Link Review Detail

พญ.นิรดา เชวงศรี

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Link Review Detail

พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

Link Review Detail

นพ.มงคล ญาณโรจนะ

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Link Review Detail

พญ.วิภาวี พ่วงใส

Link Review Detail

นพ.สราวุธ บุญปสาท

Link Review Detail

นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย

Link Review Detail

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

Link Review Detail

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

Link Review Detail

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Link Review Detail

พล.อ.ท.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล

Link Review Detail

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Link Review Detail

นพ.จุลภัทร สุระเสน

Link Review Detail

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์