นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2554

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2549

แพทย์ผิวหนัง หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2546

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 18:00-20:30 -
อังคาร สยามสแควร์วัน ชั้น 6 18:00-20:30 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี สยามสแควร์วัน ชั้น 6 18:00-20:30 -
ศุกร์ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 18:00-20:30 -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ