Lift Up Program

สาขาที่ให้บริการ

เนื่องจากผิวหนังของคนเราเป็นอวัยวะที่มีเซลล์มากมายนับล้านๆ เซลล์โดยจะเรียงตัวเป็นชั้น คือ ชั้นหนังกำพร้า ชั้นหนังแท้ และชั้นเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง เมื่อเราอายุมากขึ้น ส่วนประกอบในชั้นหนังแท้ที่เป็นคอลลาเจนไฟเบอร์จะเปราะบางมากขึ้น ความยืดหยุ่นน้อยลง ทำให้เห็นริ้วรอยเหี่ยวย่นและความหย่อนคล้อยมากขึ้น

Lift Up Program คือการนำเทคโนโลยีความถี่ของคลื่นวิทยุ RF (Radio Frequency) จะทำให้เกิดความร้อนในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ทำให้คอลลาเจนในชั้นหนังแท้ได้รับความร้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสม จึงกระตุ้นให้มีการสร้างและการเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจนใต้ผิวพร้อมทั้งทำให้เกิดการหดรัดตัวของคอลลาเจน ทำให้ผิวมีความแข็งแรง ช่วยยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้เต่งตึงขึ้น กระชับและยืดหยุ่นขึ้น ริ้วรอยและรูขุมขนลดลง

ผลลัพธ์หลังการรักษา

  • ช่วยยกกระชับผิวให้กระชับตึงขึ้น
  • ริ้วรอยดูจางลง
  • รูขุมขนดูเล็กลง
  • คุณภาพผิวดีขึ้น
     

ขณะทำการรักษา

  • ไม่มีอาการเจ็บ
  • รู้สึกอุ่นๆ ผ่อนคลายเหมือนการนวด
     

ระยะเวลาในการทำ
ใช้เวลา 40 นาทีต่อครั้ง

ความรู้สึกหลังการรักษา
ผิวจะรู้สึกอุ่นๆและมีสีชมพูขึ้นเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะผิวของแต่ละบุคคล

ควรทำบ่อยแค่ไหน
การทำติดต่อกันเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ติดต่อกัน จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น


บริเวณทั่วหน้าราคา 3,500 บาท

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Lift Up Program

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

Link Review Detail

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

Link Review Detail

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

Link Review Detail

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Link Review Detail

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Link Review Detail

นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

Link Review Detail

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี

Link Review Detail

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Link Review Detail

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

Link Review Detail

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์

Link Review Detail

พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

Link Review Detail

นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล

Link Review Detail

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

นพ.มงคล ญาณโรจนะ

Link Review Detail

นพ.สิทธา ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

พล.อ.ท.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

พญ.วิภาวี พ่วงใส

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร