“พรเกษมคลินิก”

ก่อตั้งโดย นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ และนพ.สุชาย ศรีปรัชญาอนันต์ แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่งในครั้งแรกเป็นคลินิกรักษาโรคทางผิวหนัง เปิดทำการในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ชื่อสุนทรการแพทย์ สาขาวงเวียนใหญ่ เป็นสาขาแรก ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น “พรเกษมคลินิก” โดยรักษาและดูแลสุขภาพผิวด้วยคณะแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Board of Dermatology) ที่ผ่านการศึกษาวิชาแพทย์ทั่วไปเป็นเวลา 6 ปี ต่อด้วยศึกษาวิชาแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา จากสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยแพทยสภา อาทิเช่น จุฬาฯ, ศิริราช, รามาฯ, พระมงกุฎฯ และสถาบันโรคผิวหนัง
นอกจากนี้พรเกษมคลินิกยังประกอบด้วยอาจารย์แพทย์และแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านงานวิจัย และการอบรมหลักสูตรทางด้านผิวหนัง เช่น วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา), ตจวิทยากุมารเวชศาสตร์ และตจศัลยศาสตร์ จากสถาบันที่รับรองหลักสูตรโดยแพทยสภา

ปรัชญา

“เราเชื่อว่า”

หมอต้องถือประโยชน์
ของคนไข้เป็นที่ตั้ง

“เราเชื่อว่า”

หมอมีหน้าที่ค้นคว้าหาทาง
แก้ปัญหาที่ดีให้กับคนไข้

“เราเชื่อว่า”

การมีสุขภาพ
ผิวที่ดีเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้น
ฐานของมนุษย์

“เราเชื่อว่า”

เงินทองไม่ใช่เป้าหมาย
ของการเป็นหมอ

พันธกิจ

สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับคนไข้ด้วยบริการทางการแพทย์ที่คุ้มค่าและล้ำหน้า ซึ่งมาจากการศึกษาวิจัยของทีมแพทย์ผิวหนังและเจ้าหน้าที่

วิสัยทัศน์

พรเกษมคลินิกจะเป็นหนึ่งในสถาบันผิวหนังที่ดีที่นำเสนอการรักษาที่ปลอดภัยและการดูแลคนไข้แบบองค์รวมผ่านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง