Smooth Peel Laser Program

สาขาที่ให้บริการ

Smooth Peel Laser Program
เรื่องใบหน้าสวยใส เรียบเนียน เป็นสุดยอดความปรารถนาของผู้หญิงทุกคน ปัญหารูขุมขนกว้างก็เป็นอีกสิ่งที่กวนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ปัจจุบันมีวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหน้าเนียนใสและรูขุมขนกระชับขึ้น ดูสุขภาพผิวดียิ่งขึ้นในคราวเดียวกัน ด้วยเลเซอร์ Smooth Peel
 

การทำงานของโปรแกรม Smooth Peel
วิธีการนี้จะใช้ผงคาร์บอน ทาบนใบหน้าแล้วให้เวลาสักพักเพื่อให้ผงคาร์บอนได้ซึมซับลงไปในรูขุมขนก่อนในขั้นแรก จากนั้นจึงส่งผ่านพลังงานเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นแสงสูง 1,064 nm. เพื่อให้ผงคาร์บอนช่วยนำพาพลังงานลงไปให้ลึกถึงบริเวณด้านล่างของรูขุมขน เมื่อเลเซอร์ทำงานประสานกับคาร์บอนจะเกิดปฏิกิริยาความร้อนในรูขุมขนลึกกว่าการทำเลเซอร์แบบอื่นทั่วไป ช่วยให้รูขุมขนมีขนาดเล็กลง หลังเสร็จขั้นตอนทุกอย่างคนไข้ก็ยังสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติ ไม่ต้องพักหน้า ไม่มีแผล รู้สึกเพียงอุ่นๆระหว่างทำ ไม่ต้องเสียเวลาทายาชา

ระยะเวลาการทำ
ใช้เวลา 20 - 30 นาทีต่อครั้ง

การดูแลผิวหลังทำเลเซอร์

  • งดยาทาทุกตัวเป็นเวลา 1 วัน สามารถใช้ Aloe และสบู่ล้างหน้าได้
  • ในวันถัดไปสามารถทายาทุกตัวได้ตามปกติ
  • สามารถแต่งหน้าได้ตามปกติ
     

บริเวณทั่วหน้า ราคาครั้งละ 4,000 บาท
คอร์สทั่วหน้า 6 ครั้ง 20,000 บาท


ขอขอบคุณงานวิจัยหลายๆชิ้นที่เป็นแหล่งข้อมูล https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799029/

 

แพทย์ที่ชำนาญการด้าน

Smooth Peel Laser Program

Link Review Detail

นพ.สราวุธ บุญปสาท

Link Review Detail

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

Link Review Detail

พญ.สุพร จุฑามณี

Link Review Detail

พญ.เมธาวี บุญศิริ

Link Review Detail

พล.อ.ท.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ

Link Review Detail

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Link Review Detail

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

Link Review Detail

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

Link Review Detail

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

Link Review Detail

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

Link Review Detail

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Link Review Detail

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Link Review Detail

นพ.เฉลิมราช สหกโร

Link Review Detail

พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

Link Review Detail

พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย

Link Review Detail

นพ.จุลภัทร สุระเสน

Link Review Detail

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

Link Review Detail

พญ.ปารชญา พชรวิจิตร

Link Review Detail

นพ.อภิยุช เนตตกุล

Link Review Detail

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

Link Review Detail

นพ.สิทธา ศรีปรัชญาอนันต์

Link Review Detail

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

Link Review Detail

นพ.กิตติคุณ ต่อเทียนชัย

Link Review Detail

นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล

Link Review Detail

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

Link Review Detail

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

Link Review Detail

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

Link Review Detail

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Link Review Detail

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

Link Review Detail

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

Link Review Detail

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

Link Review Detail

พญ.วิภาวี พ่วงใส

Link Review Detail

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

Link Review Detail

พญ.พามวาด ถนัดค้า

Link Review Detail

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

Link Review Detail

พญ.ชนิกา ทิพยศรี

Link Review Detail

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

Link Review Detail

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Link Review Detail

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Link Review Detail

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

Link Review Detail

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

Link Review Detail

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

Link Review Detail

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

Link Review Detail

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

Link Review Detail

พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Link Review Detail

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

Link Review Detail

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Link Review Detail

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

Link Review Detail

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

Link Review Detail

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

Link Review Detail

พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล

Link Review Detail

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Link Review Detail

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

Link Review Detail

นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Link Review Detail

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

Link Review Detail

พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์

Link Review Detail

พญ.พิชญา วีระชาติธวัชชัย

Link Review Detail

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

Link Review Detail

พญ.ณัชชา จันทะยานี