พญ.เมธาวี บุญศิริ

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

-

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

-

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทย์คลีนิค สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)

-

Certificate in research fellowship of cosmetic dermatology, University of Pennsylvania, USA

-

Scholarship visiting fellow in hair disorders, University of Pennsylvania ,USA

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หัวหน้าหน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย. นวมินทราธิราช

พ.ศ. 2563

The Characteristic of Pruritus in Thai type2 diabetic patients and its impact on their dermatology life quality index: Biomedical journal of scientific and technical Research, January 2020

พ.ศ. 2562

Prevalence of skin conditions of monks in urban Bangkok temples: Journal of Medical association of Thailand, September 2019

พ.ศ. 2561

Impact of chemotherapy side effects on quality of life of Thai cancer patients assessed by Dermatology life quality index and chemotherapy alopecia distress scale: Journal of Medical association of Thailand, August 2018

พ.ศ. 2560

A Retrospective Study of Scabietic Medical workers exposed to Norwegian scabies patients: Vajira medical journal 2017

พ.ศ. 2560

Comparative Study of compounded Anesthetic Benzocaine/ Lidocaine/ Tetracaine Cream with and without abrasive particles: J Clin Aesthet Dermatol, April 2017

พ.ศ. 2559

Benzocaine/ Lidocaine/ Tetracaine cream: Report of corneal damage and review:J Clin Aesthet Dermatol, March 2016

พ.ศ. 2559

Psoriasis knowledge: A comparative study between written handouts and audiovisual presentations: Vajira medical journal October 2016

พ.ศ. 2558

Membership of Dermatological Society Thailand Certificate Attendance of North American Hair Research 2015

พ.ศ. 2558

Dermatology life quality index in Thai Dialysis patients with Cutaneous manifestations, a cross sectional study and review: Vajira medical journal vol 59 January 2015

พ.ศ. 2553

Discoid lupus erythematosus :description of 130 cases and review of their natural history and clinical course: The journal of clinical immune pathology Res 2010

พ.ศ. 2553

Recalcitant solar urticaria induced by UVA and visible light,a case report : Journal of Medical association of Thailand, October 2010

พ.ศ. 2551

Prevalence and relevance of the positivity of skin prick testing in patients with chronic urticaria: The journal of Dermatology, July 2008

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 11:30-16:00 -
อังคาร เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 16:00-20:00 *กรณีคนไข้นัดหมาย
พุธ ถนนงามวงศ์วาน 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 11:00-20:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ