พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2554

ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประเทศไทย

พ.ศ. 2550

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประเทศไทย

พ.ศ. 2545

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ประเทศไทย

พ.ศ. 2544

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พ.ศ. 2540

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ประเทศไทย

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2560

อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 17:00-20:30 -
อังคาร หยุด - -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 16:30-20:30 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ