พญ.นัฏฐา มีสุนทร

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2557

Master of Science in Dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. 2552

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

พ.ศ. 2563

Certificate of Attendance: 24th Regional Conference of Dermatology (RCD), 2020

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: 7th Fotona Asia Pacific Meeting (APAC), 2019

พ.ศ. 2562

Participant in New Thermage FLX course (Hands on), 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute(AMI) Workshop: Volite injection, 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute (AMI) Workshop: Unlocking the code to facial revitalisation - lower face, 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Basic and Advanced Course in Cosmetic Dermatology (WCD2019), Milan, Italy, 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute (AMI) Hands on workshop for Botulinum Toxin Type A, 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: World Congress Conference 2019 (WCD2019) Milan, Italy, 2019

พ.ศ. 2561

Certificate of Attendance: Base to Advance Filler Complication Management, 2018

พ.ศ. 2559

Certificate of Training: Masterclass in Botulinum Toxin injection, Hongkong, 2016

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: 22nd Annual Meeting The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), Kuala Lumpur, Malaysia, 2014

พ.ศ. 2557

Master Science in Clinical Dermatology, 2014

พ.ศ. 2557

Mae Fah Luang University Hospital, Bangkok, 2013 - 2014

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: Dermatologic Aesthetic Surgery International League (DASIL) Congress, 2013

พ.ศ. 2556

Certificate in Clinical Observership Program in the Department of Dermatology and Allergology, Juntendo University, Tokyo, Japan, 2013

พ.ศ. 2556

Certificate of Training: New Frontier in Aesthetic Dermatology and Cosmetic Surgery ASEAN, 2013

พ.ศ. 2555

Medical Doctor at Chaiyo Hospital, Ministry of Public Health, 2012

พ.ศ. 2554

Medical Internist at Angthong Hospital, Ministry of Public Health, 2011

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ