นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2544

Certificate in Dermatopathology, Ackerman Academy of Dermatopathology, New York

พ.ศ. 2543

อนุมัติบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2537

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษศูนย์ผิวหนังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอประสานมิตร

พ.ศ. 2560

แพทย์ประจำโรงพยาบาลผิวหนังอโศก

พ.ศ. 2550

อาจารย์พิเศษสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2550

อาจารย์ประจำหน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 10:00-18:00 -
อังคาร หยุด - -
พุธ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 10:00-18:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 10:00-18:00 -
เสาร์ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 10:00-18:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ