นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2561

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2557

Fellowship in Clinical Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2554

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ หน่วยโรคผิวหนัง โรงพยาบาลราชวิถี

ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ ศูนย์ผิวหนัง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2561

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Dermatology Resident)

พ.ศ. 2558

แพทย์ประจำบ้าน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

พ.ศ. 2557

แพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Clinical Fellow in Dermatology)

พ.ศ. 2556

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 17:00-20:30 -
พฤหัสบดี ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 17:00-20:30 -
ศุกร์ โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 11:30-16:00 *กรณีคนไข้นัดหมาย
ศุกร์ โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 16:00-20:00 -
เสาร์ ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ