นพ.สรรเสริญ หัวใจ

Master of science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2555

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2553

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

พ.ศ. 2547

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: Dermatology Symposium for ASEAN Community (DSAC 2016)

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: 3rd International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (3rd ITCAM), 2013

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: International Congress in Aesthetic Dermatology (ICAD): Scientific Program and Pre-congress Course (Botulinum Toxin and Dermal Fillers), 2013

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: Full Face Lifting with 100 units of Neuronox, 2013

พ.ศ. 2555

Researcher: Effect of Oral Vitamin D Supplement on Atopic Dermatitis, 2012

พ.ศ. 2555

Certificate of Attendance: Best Practice in Dermatology, Phramongkutklao Hospital, 2012

พ.ศ. 2555

Certificate of Attendance: Conference in Dermatology and Aesthetic Dermatology, School of Anti Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, 2012

พ.ศ. 2555

Certificate of Attendance: International Congress in Aesthetic Dermatology (ICAD): Scientific Program, 2012

พ.ศ. 2554

Certificate of Aesthetic Medicine and Surgery: Clinical Attachment Hand-on Training in Advance Combined Botox and Fillers, 2011

พ.ศ. 2554

Certificate of Attendance: Current Issue in Dermatology 2011, Dermatology department, Faculty of medicine, Chulalongkorn University

พ.ศ. 2554

Certificate of Training Course for the Use of Restylane Filler, 2011

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ