INSTITUTE OF DERMATOLOGY ALUMNI ASSIOCIATION 2023

0/0

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังพรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง ณ ห้องประชุม มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อพบปะ พูดคุยเกี่ยวกับทิศทางการนำสถาบันโรคผิวหนังสู่อนาคต, ข้อคิดในการทำงานด้านผิวหนัง “เรียนรู้จากอดีต” และพูดถึง 11 คลินิกเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง “บริการเหนือความเป็นเลิศ”
บรรยายโดยอาจารย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาปรับใช้จริงจากประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง

มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย พร้อมการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางผิวหนังพรเกษมคลินิก วิเคราะห์ปัญหาผิวอย่างตรงสาเหตุเพื่อการรักษาที่ดีที่สุด และทีมแพทย์พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มารับบริการที่พรเกษมคลินิก