นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2563

Certification in Regional Conference of Dermatology (Asian-Australasion)

พ.ศ. 2559

Certification in Annual Meeting of The British Association of Dermatology

พ.ศ. 2559

ศึกษาอบรมและดูงานโดยได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมแพทย์ผิวหนังอังกฤษ ที่ Royal London hospital และ St. John institute of dermatology, Guy's hospital

พ.ศ. 2559

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2559

แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2554

แพทย์ปฎิบัติการด้านตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2552

ประกาศนียบัตรสาขาตจวิทยาและตจรังสี หน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2549

อบรมระยะสั้น สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2547

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกสมาคมเเพทยสภาเเละสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ สถาบันผิวหนัง วัดมกุฎ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2559

แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2554

แพทย์ปฎิบัติการด้านตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2552

แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ หน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2550

อาจารย์แพทย์ อาจารย์ภาควิชากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 11:00-20:30 -
อังคาร หยุด - -
พุธ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ ซีคอนบางแค ชั้น 3 11:30-20:00 -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3 11:00-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ