บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง

0/0

“Test in cutaneous allergy and practical approach of facial dermatitis”
พรเกษมคลินิกขอขอบคุณพญ.ไพลิน พวงเพชร แผนกผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง ที่มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจ test ต่างๆ และแปลผลได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นต่อไป