โครงการฝึกอบรมแต่งหน้า รุ่นที่ 6

0/0

พรเกษมคลินิกได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมแต่งหน้า รุ่นที่ 6 เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้ เหมาะสมกับการทำงานด้านการให้บริการ มีบุคลิกภาพที่ดี รวมไปถึงมีทักษะด้านการแต่งหน้าและทำผมในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ