พรเกษมคลินิกได้บริจาคเครื่อง Therabeam UV 308 mini ให้แก่ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

0/0

น.พ.พีระ อุดมจารุมณี และ พ.ญ.กนลรัตน์ บูชางกูร เป็นตัวแทนพรเกษมคลินิก ในการบริจาคเครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียม Therabeam UV 308 mini มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ด่างขาว (Vitiligo) และโรคผิวหนังอื่นๆ โดยมี รศ.พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์ รศ.พญ.นฤมล ศิลปอาชา และ อ.พญ.ชญาดา ชัยบุตร เป็นผู้รับมอบ