การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่องในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และ สารอาหารมหัศจรรย์ สำหรับคนเป็นสิว”

 

พรเกษมคลินิก ได้รับเกียรติจากศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์แห่งการชะลอวัย และ สารอาหารมหัศจรรย์ สำหรับคนเป็นสิว” ให้กับทีมแพทย์พรเกษมคลินิก 
Topic: 
-Anti-aging Concepts and Aesthetic Correlation 
-Vitamins, Probiotics, Alternative Therapy and Anti-aging Roles in Acne

เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการรักษาแบบองค์รวมต่อไป