การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

Going Beyond Beauty: Cross Consulting to drive best outcomes

พญ.พามวาด ถนัดค้า แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก สาขาเชียงใหม่ 
ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการอบรมกับ Allergan Medical Instituete Trainer (AMI) 
ในหัวข้อเรื่อง” Going Beyond Beauty: Cross Consulting to drive best outcomes” 
เพิ่มความสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษาแก่คนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การดูแลคนไข้ได้ดีและตรงกับความต้องการของคนไข้ยิ่งขึ้น