การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง Updates in Acne and Melasma

พรเกษมคลินิกขอขอบพระคุณ พลโท นพ.กฤษฎา ดวงอุไร อดีตนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและอดีตผู้อำนวยการ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง Updates in Acne and Melasma เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561