การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ศึกษาดูงานที่ Pringy ประเทศฝรั่งเศส

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัยได้เยี่ยมชมโรงงานผลิต HA filler Juvederm บริษัท Allergan และ The face clinic ของ Dr.Raspaldo

เข้าร่วมงาน MD Codes™️ Visionary/ Distinction

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆในวิทยาการ การฉีด HA (Filler)

European Academy of Dermatology and Venerology Congress (EADV2018)

นายแพทย์ณัฐพล อยู่ปิยะ ได้เข้าร่วมประชุม European Academy of Dermatology and Venerology Congress (EADV2018) 

หาความรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

นพ. อภิยุช เนตตกุลได้เข้าร่วม  Attend Hand on filler workshop  กับ Dr. Arthur Swift   

ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันท์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาบรรยาย ในหัวข้อ “Urticaria Update” (ลมพิษ )

บรรยาย ในหัวข้อ “Urticaria Update” (ลมพิษ )

 

พัฒนากันอย่างต่อเนื่อง

 

วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Continuous Improvement in Clinical Practice“