รางวัลเกียรติยศ

Best Performance for Candelar laser for year 2014

Best Performance for Candelar laser for year 2014

"Best Performance for Candelar laser for year 2014"

นายแพทย์กิตติ จิตตรีประเสริฐ

เป็นตัวแทนของพรเกษมคลินิกเข้ารับ 2 รางวัล

จากบริษัท เลเซอร์ Candela จากสหรัฐอเมริกา คือ

1.Best Performance for Candelar laser for year 2014

  1. The Highess Successful User of Gentle YAG laser for year 2014

 

เป็นการตอกย้ำ ความมั่นใจของคนไข้ต่อการรักษาด้วยเลเซอร์ที่มีมาตรฐานของพรเกษมคลินิก