ประวัติความเป็นมา

 

"พรเกษมคลินิก" 
ก่อตั้งโดย นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ และนายแพทย์สุชาย ศรีปรัชญาอนันต์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่งในครั้งแรกเป็นคลินิกรักษาโรคผิวหนัง เปิดทำการในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ชื่อสุนทรการแพทย์ สาขาวงเวียนใหญ่ เป็นสาขาแรก ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น "พรเกษมคลินิก" โดยรักษาและดูแลสุขภาพผิวด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่งล้วนแต่เป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่ผ่านการศึกษาวิชาแพทย์ทั่วไปเป็นเวลา 6 ปี พร้อมทั้งศึกษาวิชาแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเป็นเวลาอย่างน้อยอีก 3 ปี และได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา(ผิวหนัง)  มีเพียงที่ จุฬาฯ, ศิริราช, รามาฯ, พระมงกุฎฯ และสถาบันโรคผิวหนัง เท่านั้นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตจวิทยา (ผิวหนัง) จากแพทยสภา

ปัจจุบัน พรเกษมคลินิกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย เป็นการรับรองได้ว่าการรักษาของทีมแพทย์ Dermatologist ของพรเกษมคลินิกได้มาตรฐานทางการแพทย์สากล เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คนไข้ด้วยผลของการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด

ปรัชญา

"เราไม่เป็นเพียงหมอที่รักษาโรค แต่เราจะรักษาคน คนที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจ เพราะเราทราบดีว่าใจ คือสิ่งสำคัญ เราจะใส่ใจ จริงใจ เพื่อให้เขาเชื่อใจ และไว้ใจ ในความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพที่จะมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้กับทุกคน"

ชื่อพรเกษมคลินิก ถูกตั้งขึ้นตามชื่อต้นของมารดา ( คุณพรอำไพ ) และบิดา ( เกษม ) ของคุณหมอสุชาย และ คุณหมอสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรเกษมคลินิก เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คุณพ่อและคุณแม่ของท่านทั้งสอง และเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของทั้งสองท่านที่หล่อหลอมเลี้ยงดูและปลูกฝังให้เป็นคนดี และให้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ดังจะเห็นได้จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งคลินิก และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาสืบทอดเจตนารมณ์ในการรักษาเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพผิวที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยในการรักษาพื้นฐานเป็นหลัก ใช้หลักทางการแพทย์ในการดูแลรักษา และไม่หลอกลวงคนไข้

ปัจจุบัน พรเกษมคลินิกถือเป็นองค์กรที่มีการรวมตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ที่มากที่สุดกว่า 50 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง นำเสนอโครงการวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการรักษาสุขภาพผิวแห่งวงการแพทย์ผิวหนังของประเทศไทย 

ทั้งนี้ทุกท่านรวมตัวกันภายใต้วัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อที่จะศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า นำความรู้และประสบการณ์จากการรักษามาแลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลจากประสบการณ์การดูงาน การประชุม และการอบรมทั้งในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการรักษา รวมถึงสามารถนำความรู้ และนวัตกรรมทางด้านการรักษาต่าง ๆที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ทั้งระดับประเทศและระดับสากลมาพัฒนา เพื่อการดูแลรักษารักษาสุขภาพผิวให้มีประสิทธิผลอย่างสูงสุด ตามวิสัยทัศน์องค์กรที่มีเป้าประสงค์จะเป็นคลินิกผิวหนังที่ดีที่สุดในประเทศไทย

MISSION
พรเกษมคลินิก จะดูแลรักษาปัญหาผิวผิวคุณตั้งแต่ต้นเหตุ ด้วยการตรวจรักษาอย่างละเอียด อย่างถูกขั้นตอนตามมาตรฐานทางการแพทย์ผิวหนังสากล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังที่ผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ในการวิเคราะห์ผิว แพทย์จะทำการตรวจปัญหาผิวหนังอย่างละเอียด ก่อนวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ดีที่สุด พร้อมแนะนำวิธีการรักษาดูแลผิวพรรณให้มีสุขภาพดี ด้วยวิธีที่เหมาะกับลักษณะผิวและการใช้ชีวิตของคนไข้แต่ละคนที่แตกต่างกัน ด้วยยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองจาก อย. และในระดับสากลมาประกอบการรักษาเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่า คุ้มค่ากว่า โดยมีหลักการวิเคราะห์และรักษาที่เราเรียกว่า 7D MY BEST SKIN หรือการวิเคราะห์วินิจฉัยผิวและการเกิดโรคทั้ง 7 มิติ อันได้แก่

  • มิติที่  1 DNA Factors : ปัจจัยเสี่ยงจากกรรมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางผิวหนัง เช่น  ฝ้า กระเนื้อ เป็นต้น
  • มิติที่  2 Lifestyle Factors : ปัจจัยเสี่ยงจากลักษณะการดำเนินชีวิต เช่น การตากแดดโดยไม่ทาครีมดันแดด การแต่งหน้าหนาๆ บ่อยครั้ง เป็นต้น
  • มิติที่ 3 Skin Anatomy : ตรวจวิเคราะห์สภาพผิวอย่างละเอียด เพื่อบอกถึงสภาพและลักษณะผิวหนังที่แท้จริง
  • มิติที่ 4 Skin Symptoms : ตรวจวิเคราะห์อาการผิดปกติทางผิวหนังที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมให้คำปรึกษาและการรักษาที่ถูกต้อง
  • มิติที่ 5 Cure / Perfection : แนะนำวิธีการรักษาและฟื้นฟูสภาพผิวจากปัญหาผิวที่เกิดขึ้น ในระยะเบื้องต้น
  • มิติที่ 6 Care / Prevention : แนะนำวิธีการดูแลและการปกป้องผิวในระยะยาว เพื่อเลี่ยงการเกิดปัญาผิวในอนาคต
  • มิติที่่ 7 Skin Asset : จากทางการวิเคราะห์และรักษาผิวทั้ง 6 มิตินั้น หากได้รับการรักษาดูแลอย่างถูกวิธีตามขั้นตอนที่แพทย์ได้แนะนำ จะทำให้ทุกคนได้ผิวที่สวยงาม มีสุขภาพดีกลับมา