นพ.อานนท์   ไพจิตโรจนา

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2531 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 พ.ศ. 2537 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2543  อนุมัติบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2544    CERTIFICATE  IN  DERMATOPATHOLOGY,  Ackerman  Academy of Dermatopathology,  New York


ประสบการณ์

 พ.ศ. 2544 - 2550 อาจารย์ประจำหน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล

พ.ศ. 2546 – 2550 อาจารย์พิเศษสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2552 – 2560  แพทย์ประจำโรงพยาบาลผิวหนังอโศก

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษศูนย์ผิวหนังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หอประสานมิตร

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  Dermatologist พรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 09:00 - 17:30
อังคาร หยุด -
พุธ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 09:00 - 17:30
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 09:00 - 17:30
เสาร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 09:00 - 17:30
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ