นพ. ภาคินัย   เต็มนิธิกุล

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พ.ศ. 2547  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมเเพทยสภาเเละสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2549 อบรมระยะสั้น สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2550 -2552 ประกาศนียบัตรสาขาตจวิทยาและตจรังสี หน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553 - 2554   แพทย์ปฎิบัติการด้านตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2555 - 2559   แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2559  วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2559   ศึกษาอบรมและดูงานโดยได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมแพทย์ผิวหนังอังกฤษ ที่ Royal London hospital และ
St.John institute of dermatology, Guy's hospital

 


ประสบการณ์

พ.ศ. 2555 - 2559 แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2553 - 2554 แพทย์ปฎิบัติการด้านตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2550 -2552  แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ หน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2547 - 2550  อาจารย์แพทย์ อาจารย์ภาควิชากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G 12:00 - 20:30
อังคาร หยุด -
พุธ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ ซีคอน บางแค ชั้น 3 12:00 - 20:30
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 11:30 - 20:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ