นพ.ณัฐพล  อยู่ปิยะ

(Master of Science in Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ.2544 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

พ.ศ.2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2551 - 2554 แพทย์ใช้ทุน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2554 Certificate short course training in clinical dermatology, Institute of Dermatology

พ.ศ. 2557 วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์(Diplomat Thai Board of Pediatrics) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2558 Certificate recent advances in Aesthetic Dermatology, Mae Fah Luang University

พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559  Fellowship training in cutaneous and laser surgery สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2562 Certificate of completion Laser and Aesthetic Skin Therapy, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.


ประสบการณ์

พ.ศ. 2559 Certificate of attendance “Hand-on workshop unlocking the code of facial rejuvenation”, Allergan Medical Institute

พ.ศ. 2559 Certificate of attendance “Unlocking emotional beauty with the MD codes equation”, King Chulalongkorn Memorial Hospital

พ.ศ. 2559 Certificate of attendance “The 6th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM2016)”

พ.ศ. 2559 Certificate of attendance “Siriraj Laser Expert Conference (SiLEC2016)”

พ.ศ. 2560 Certificate of attendance “The 6th Ramathibodi training course in cosmetic dermatology”

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน แพทย์ประจำศูนย์ผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2561 Certificate of attendance “The IMCAS asia & ITCAM 2018”

พ.ศ. 2561 Certificate for training in cadaver workshop for filler and botox injection(ITCAM 2018), Chula soft cadaver surgical training center.

พ.ศ. 2561 Certificate of attendance "International Congress of Aesthetic Dermatology 2018" 

พ.ศ. 2561 Certificate of attendance “The 27th European Academy of Dermatology and Venerology (EADV 2018)” Paris, France.

พ.ศ.2562 Certificate of attendance “24th World Congress of Dermatology(WCD2019)” Milan, Italy.

พ.ศ. 2562 Certificate of completion basic and advanced course in cosmetic dermatology(WCD2019), Milan, Italy.


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 11:00 - 20:30
อังคาร เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 11:00 - 20:00
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2 11:30 - 20:00
ศุกร์ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 11:30 - 20:30
เสาร์ เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 2 11:30 - 20:00
อาทิตย์ เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 2 11:30 - 20:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ