สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 12:00 - 20:30 วันที่ 9,23 ก.ย. 62 เข้า 11.00 - 20.30 น.
พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 12:00 - 20:30 วันที่ 2,16,30 ก.ย. 62 เข้า 11.00 - 20.30 น.
อังคาร พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 11:00 - 19:30
พญ.ศุภานัน ประเสริฐโยธิน 13:00 - 20:30
พุธ พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 11:00 - 19:30
พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 11:00 - 19:30
พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร 12:00 - 20:30
ศุกร์ นพ.พีระ อุดมจารุมณี 11:00 - 20:30
พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์ 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:00 - 19:30
นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 12:00 - 20:00
พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร 12:00 - 20:30
อาทิตย์ นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี 12:00 - 20:30
พญ.พัจนภา เวชอนุรักษ์ 12:00 - 20:30 วันที่ 8,22 ก.ย. 62 เข้า 11.00 - 19.30 น.
พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 12:00 - 20:30 วันที่ 1,15,29 ก.ย. 62 เข้า 11.00 - 19.30 น.

โทร. 091-763-6189, 064-228-7081 ฝั่งTower A ติดร้านขายของญี่ปุ่น
ID Line : @pornkasem