สาขาที่เปิดให้บริการ

สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่)

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา 09:00 - 17:30
นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:00 - 20:30
พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 09:00 - 20:00
พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ 12:00 - 20:30
พุธ นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา 09:00 - 17:30
พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 - 20:00
พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 12:00 - 20:30
นพ.อภิยุช เนตตกุล 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 09:00 - 20:00
นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์ 12:00 - 20:30
นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์ 16:00 - 20:00
ศุกร์ นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา 09:00 - 17:30
นพ.กันต์ สุวรรณรัต 12:30 - 20:30
นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร 18:00 - 20:00
เสาร์ นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา 09:00 - 17:30
พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 12:00 - 20:30
นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์ 16:00 - 20:00
อาทิตย์ พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์ 09:00 - 20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 1, 15 และ 29 พ.ย. 63
พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 09:00 - 20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 8 และ 22 พ.ย. 63
พญ.เมธาวี บุญศิริ 11:00 - 20:30

โทร. 091-764-3156, 086-568-9122 แยกปทุมวันตรงข้ามมาบุญครอง
ID Line : @pornkasem